STT Ảnh Tên tài liệu Diễn giải Tải về
1   Thông tư 21/VBHN-BTC - Ưu đãi thuế TNDN lĩnh vực xã hội hóa Hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thế thao, môi trường  
2   TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN (thay thế cho TT số 123/2012) Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2014, áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN 2014 trở đi và thay thế cho Thông tư số 123/2012/TT-BTC  
3   Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2013 - Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/3/2014 Hướng dẫn việc thực hiện quyết toán thuế TNCN của năm 2013 - Hồ sơ khai quyết toán thuế sẽ thực hiện theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC(không thực hiện theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)  
4   Luật 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiêp có hiệu lực từ ngày 01/01/2014  
5   Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/02/2014