STT Ảnh Tên tài liệu Diễn giải Tải về
1   Thông tư 37/2017/TT-BTC - Hóa đơn chứng từ; sửa đổi bổ sung TT39/20154và TT 26/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH  
2   NĐ số 53/2016/NĐ-CP Quy định về LĐ, tiền lương, thưởng... đối với cty có CP, vốn góp NN chi phối Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước  
3   Công văn 2512/TCT-CS Giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN Công văn 2512/TCT-CS Giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN  
4   Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015  
5   Nghị định Số:12/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ  
6   Thông tư 200/2014/BTC -Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết Định 15  
7   TT 103/2014/TT- BTC - HD thực hiện nghĩa vụ thuế đ/v tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại VN Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế nhà thầu thay thế TT60-2012/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.