STT Ảnh Tên tài liệu Diễn giải Tải về
1   Thông tư Số: 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế GTGT Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015  
2   Thông tư 119/2014/TT- BTC ngày 25/08/2014- HD sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế - VAT - TNDN - TNCN Hướng dẫn sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế - Thuế VAT - TNDN - TNCN - Hóa đơn chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/09/2014.  
3   Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12.  
4   Nghị đinh 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 HD thi hành Luật thuế GTGT áp dụng từ ngày 01/01/2014    
5   Công văn 385/BTC-CST ngày 09/01/2014 V/v Thuế GTGT đối với hàng nông lâm thủy sản Hướng dẫn thực hiện của Nghị định 209 thuế GTGT