STT Ảnh Tên tài liệu Diễn giải Tải về
1   Nghị Định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 - Quy định về phát hành trái phiếu Doanh Nghiệp    
2   Nghị Định 143/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết luật BHXH ... đối với lao động người nước ngoài    
3   Quyết định 1232/QĐ-TTg - Danh mục DN có vốn Nhà Nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 PHÊ DUYỆT DANH MỤC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN THOÁI VỐN GIAI ĐOẠN 2017-2020  
4   Thông tư 141/2018/TT-BTC - Xử lý tài chính & xác định giá trị DN khi chuyển DNNN sang Cty CP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN  
5   Quyết định 185/2018/BTC - Cục quản lý, giám sát kế toán kiểm toán - chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn    
6   QD58/2016/QĐ-TTg- Danh sách DNNN cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020    
7   Thông tư 06/2017 ngày 5/12/17 - Báo cáo tình hình đấu thầu Qui định chi tiết việc cung cấp thông tin đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu  
8   Nghị định số: 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Chuyển DNNN & Cty TNHH MTV (NN) thành công ty CP Chuyển doanh nghiệp Nhà Nước và Công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần  
9   Văn bản hợp nhất số 01-VBHN-BTC của NĐ108 &145 xử phạt VPHC lĩnh vực chứng khoán Văn bản hợp nhất Nghị định 108 và nghị đinh 145 xử phạt VPHC lĩnh vực chứng khoán  
10   NĐ20-2017- Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.  
11   Quyết định 58/2016/QĐ-TTg - Phân loại DN Nhà Nước và danh mục DNNN thực hiện sắp xếp gđ 2016 - 2020    
12   Thông tư 292/2016/TT-BTC - hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên    
13   Nghị định 174/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán    
14   Thông tư 147/2016/TT-BTC - sửa đổi, bổ sung một số điều của TT45/2013/TT-BTC sử dụng và trích KHTSCĐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau  
15   Nghị định 153/2016/NĐ-CP - Qui định mức lương tối thiểu vùng QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  
16   Nghị định 166/2016/NĐ-CP - quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.  
17   Thông tư 176/2016/TT-BTC - hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn