Giới thiệu

Giấy chứng nhận


1. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBCKNN

 (V/v KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NIÊM YẾT, VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2014)

2. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 

   A. CÔNG TY

 

 

   B. CHI NHÁNH HÀ NỘI

 

 C. CHI NHÁNH CẦN THƠ

D. CHI NHÁNH TP.HCM

 

E. CHI NHÁNH TP.HCM

 

3. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

   

      A. VĂN PHÒNG CÔNG TY

 

     B. CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

     C. CHI NHÁNH CẦN THƠ

 

     D. CHI NHÁNH HÀ NỘI

 

  E. CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

 

4. CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ